THÔNG BÁO VÀ HƯỚNG DẪN Ngày phát hành Xem
Quyết định về việc Ban hành tài liệu: "Hướng dẫn thực hiện sử dụng nhận diện thương hiệu Cen Land" 25/06/2021
THÔNG BÁO: Về việc chuẩn hóa nội dung nhận diện thương hiệu, truyền thông của Cen Group và một số vấn đề liên quan 04/06/2021